Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Sefydliad Awen yn defnyddio’r data personol a gasglwn gennych pan fyddwch chi’n rhyngweithio â’r sefydliad neu’n defnyddio ein gwefan.

Bydd yn cynnwys:

 1. Pa ddata y byddwn yn ei gasglu?
 2. Sut ydym yn casglu eich data?
 3. Sut fyddwn ni’n defnyddio eich data?
 4. Sut rydym yn storio eich data?
 5. Marchnata
 6. Beth yw eich hawliau gwarchod data?
 7. Beth yw cwcis?
 8. Sut ydym yn defnyddio cwcis?
 9. Pa fathau o gwcis yr ydym yn eu defnyddio?
 10. Sut mae rheoli eich cwcis
 11. Polisiau preifatrwydd gwefannau arall
 12. Newidiadau i’ch polisi preifatrwydd
 13. Sut mae cysylltu â ni
 14. Sut mae cysylltu â’r awdurdodau perthnasol?

 

 1. Pa ddata y byddwn yn ei gasglu?

Mae Sefydliad Awen yn casglu’r data canlynol:

 • Gwybodaeth adnabod bersonol (teitl, enw, cyfeiriad, rhif cyswllt, cyfeiriad e-bost, dewis iaith)
 • Gwybodaeth bersonol ychwanegol, y gellir ei darparu ar sail ddewisol (statws galwedigaeth, teitl swydd, oedran, rhyw)
 • Data sensitif (categori arbennig) (tarddiad hiliol neu foesegol), y gellir ei ddarparu ar sail ddewisol. Yn unol ag Erthygl 9 o’r GDPR, dim ond gyda chaniatâd penodol y cesglir y data hwn.

 

 1. Sut ydym yn casglu eich data?

Rydych chi’n uniongyrchol yn darparu’r rhan fwyaf o’r data rydyn ni’n ei gasglu i Sefydliad Awen. Rydym yn casglu data ac yn prosesu data pan fyddwch chi’n:

 • Defnyddio ein ffurflen gofrestru ar ein gwefan.
 • Llenwch ffurflen ddigidol yn wirfoddol, arolygu, darparu adborth neu roi sylwadau ar unrhyw un o newyddion neu bostiadau blog ein gwefan, postiadau cyfryngau cymdeithasol (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) neu fesul e-bost.
 • Defnyddio neu gweld ein gwefan fesul cwcis eich porwr.
 • Llenwch ffurflen neu arolwg yn bersonol neu drwy ddyfais ddigidol (fel llechen) wrth ymweld â Sefydliad Awen neu unrhyw gyfarfodydd neu ddigwyddiadau y mae Sefydliad Awen yn cymryd rhan ynddynt.
 • Efallai y bydd Sefydliad Awen hefyd yn derbyn eich data yn anuniongyrchol gan brosiectau partner eraill ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 

 1. Sut fyddwn ni’n defnyddio eich data?

Mae Sefydliad Awen yn casglu eich data fel y gallwn:

 • Rhoi cyfleoedd priodol i chi gymryd rhan yn ein hymchwil
 • Cysylltwn â chi gyda newyddion a digwyddiadau yn Sefydliad Awen
 • Cynnal ymchwil gywir a dilys i helpu poblogaethau sy’n heneiddio.

Os yr ydych yn cytuno, bydd Sefydliad Awen yn rhannu eich data gyda’n prosiectau partner ym Mhrifysgol Abertawe fel y gallant gynnig cyfleoedd i chi gymryd rhan yn eu hymchwil, neu dderbyn newyddion a diweddariadau. Mae’r partneriaid hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 

 1. Sut rydym yn storio eich data?

Mae Sefydliad Awen yn cymryd mesurau priodol i sicrhau bod y wybodaeth a ddatgelir i ni yn cael ei chadw’n ddiogel, yn gywir ac yn gyfoes ac yn cael ei chadw cyhyd ag sy’n angenrheidiol at y dibenion y mae’n cael ei defnyddio ar ei chyfer. Os ydych chi eisiau gwybodaeth am ba fanylion sy’n cael eu storio, neu’n dymuno gofyn i’r manylion hyn gael eu dileu, cysylltwch â ni. Mae mynediad digidol i ddata wedi’i storio wedi’i gyfyngu i bersonél awdurdodedig yn unig, ac mae angen mesurau amddiffyn cyfrinair ar gyfer pob person sydd â mynediad a ganiateir.

 

 1. Marchnata

Hoffai Sefydliad Awen anfon gwybodaeth atoch am gyfleoedd ymchwil, ein newyddion a’n digwyddiadau diweddaraf yr ydym yn meddwl yr hoffech chi efallai, yn ogystal â rhai ein prosiectau partner os ydych chi wedi cytuno i hyn. Mae’r partneriaid hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

 

Darperir ein cylchlythyr trwy wasanaeth trydydd parti o’r enw Mailchimp, sy’n cymryd preifatrwydd data o ddifrif. Gallwch ddarganfod mwy am bolisi preifatrwydd Mailchimp gan glicio yma.

Os ydych wedi cytuno i dderbyn marchnata oddi wrthym, gallwch bob amser benderfynu atal hyn yn hwyrach.

Mae gennych yr hawl ar unrhyw adeg i atal Sefydliad Awen rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata neu roi eich data i’n prosiectau partner.

Os nad ydych am i ni gysylltu â chi at ddibenion marchnata mwyach, cysylltwch â ni trwy e-bostio AwenInstitute@swansea.ac.uk neu ysgrifennu atom yn Sefydliad Awen, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, De Cymru, y DU, SA2 8PP.

 

 1. Beth yw eich hawliau gwarchod data?

Hoffai Sefydliad Awen sicrhau eich bod yn gwbl ymwybodol o’ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i’r canlynol:

Yr hawl i gael mynediad – Mae gennych hawl i ofyn i Sefydliad Awen am gopïau o’ch data personol. Gallwn godi ffi fach arnoch chi am y gwasanaeth hwn.

Yr hawl i gywiro – Mae gennych hawl i ofyn i Sefydliad Awen gywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i Sefydliad Awen gwblhau’r wybodaeth rydych chi’n credu sy’n anghyflawn.

Yr hawl i ddileu – Mae gennych hawl i ofyn i Sefydliad Awen ddileu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – Mae gennych hawl i ofyn i Sefydliad Awen gyfyngu ar brosesu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych hawl i wrthwynebu i Sefydliad Awen brosesu eich data personol, o dan rai amodau.

Yr hawl i gludo data – Mae gennych hawl i ofyn i Sefydliad Awen drosglwyddo’r data yr ydym wedi’i gasglu i sefydliad arall, neu’n uniongyrchol i chi, o dan rai amodau.

Os gwnewch gais, mae gennym fis i ymateb. Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn, cysylltwch â ni trwy e-bostio AwenInstitute@swansea.ac.uk, neu ysgrifennu atom yn Sefydliad Awen, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, De Cymru, y DU, SA2 8PP.

 

 1. Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun yw cwcis a roddir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth log y rhyngrwyd safonol a gwybodaeth am ymddygiad ymwelwyr. Pan ymwelwch â’n gwefannau, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gennych yn awtomatig trwy gwcis neu dechnoleg debyg.

Am wybodaeth bellach am cwcis, cliciwch yma.

 

 1. Sut ydym yn defnyddio cwcis?
 • Mae Sefydliad Awen yn defnyddio cwcis mewn amryw o ffyrdd i wella’ch profiad ar ein gwefan, gan gynnwys:

Deall sut mae defnyddio ein gwefan

 

 1. Pa fathau o gwcis ydym yn eu defnyddio?

Mae yna nifer o wahanol fathau o gwcis. Fodd bynnag, mae ein gwefan yn defnyddio:

 • Defnyddiwn Cwcis Google Analytics fel ein bod yn eich adnabod ar ein gwefan ac yn cofio’ch dewisiadau a ddewiswyd o’r blaen. Mae Google Analytics yn helpu perchnogion gwefannau i fesur sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â chynnwys gwefan.

Y cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan yw:

Enw Cwci Amser Dod i Ben Disgrifiad
_ga 2 flynedd Fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
_gid 24 awr Fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr
_gat 1 munud Fe’i defnyddir i sbarduno cyfradd y cais

 

 

 1. Sut mae rheoli cwcis

Gallwch chi osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis. Cliciwch yma i ddarganfod sut mae gwaredu cwcis o’ch porwr. Er hynny, mewn rhai achosion wrth dynnu cwcis, efallai na fydd rhai o nodweddion ein gwefan yn gweithredu o ganlyniad.

 

 1. Polisiau preifatrwydd gwefannau arall

Mae gwefan Sefydliad Awen yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae ein polisi preifatrwydd yn berthnasol i’n gwefan yn unig, felly os cliciwch ar ddolen i wefan arall, dylech ddarllen eu polisi preifatrwydd.

 

 1. Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Mae Sefydliad Awen yn cadw ei bolisi preifatrwydd dan adolygiad rheolaidd ac yn gosod unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 2 Chwefror 2021.

 

 1. Sut mae cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am bolisi preifatrwydd Sefydliad Awen, y data sydd gennym arnoch chi, neu yr hoffech arfer un o’ch hawliau diogelu data, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni

E-bostiwch: AwenInstitute@swansea.ac.uk

Neu ysgrifennwch atom: Sefydliad Awen, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, De Cymru, DU, SA2 8PP.

 

 1. Sut mae cysylltu â’r awdurdodau perthnasol

Os hoffech roi gwybod am gŵyn neu os ydych yn teimlo nad yw Sefydliad Awen wedi mynd i’r afael â’ch pryder mewn modd boddhaol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Ffoniwch: 0303 123 1113

Gallwch hefyd glicio yma am fanylion cyswllt pellach.

 

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr